Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě proveterany.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu proveterany.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku zaplacením kupní ceny objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
 4. Veškerá prezentace zboží umístěná ve internetovém obchodě proveterany.cz je informativního charakteru a Kupující není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
 6. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu proveterany.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 7. Webové rozhraní obchodu proveterany.cz obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou konečné, DPH není – provozovatel není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tyto informace jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

II. Doba a způsob dodání

Při koupi manuálu bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Odkaz ke stažení obdržíte do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

III. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

V případě nákupu e-obsahu a po kliknutí „Dokončit objednávku“ potvrzuje zákazník a souhlasí s tím, že po stažení, streamování nebo jiném využití elektronického obsahu (e-knihy či audioknihy) již nebude mít právo na odstoupení od smlouvy v rámci zákonné 14ti denní lhůty.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a předat objednané zboží v termínu dle dohody.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.
 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti e-shopu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití e-shopu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.
 7. Prodávající neodpovídá za nemožnost stažení Elektronického obsahu, pokud Kupující nevlastní explicitně stanovené softwarové či hardwarové vybavení.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost webové stránky, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

V. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést v objednávce správné, platné a přesné údaje.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Pokud kupující objednané zboží neodebere a nezaplatí dle objednávky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, která je stejná jako kupní cena neodebraného zboží. Prodávající má nárok na úrok z prodlení hned po splatnosti této pokuty. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
 3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.
 4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 7. Kupující je odpovědný za jakoukoliv činnost, která bude považována za protiprávní zásah do autorského práva, dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném a účinném znění.

VII. Zboží v rámci reklamace a výměny

V případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci zákazník nic neplatí.

IX. Sociální DRM a omezení šíření elektronického obsahu

Kupující bere na vědomí, že právní podmínky služby pro Elektronický obsah a rozsah užití Elektronického obsahu mohou být technicky omezeny prostřednictvím tzv. sociálního DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv), jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání Elektronického obsahu; cílem je zajistit užívání Elektronického obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k elektronickému obsahu. Do každého staženého Elektronického obsahu mohou být vypsané identifikační údaje Kupujícího a čísla obchodní transakce, který si tuto službu objednal. Právní podmínky služby jako i způsoby užití se můžou u jednotlivých typů služby lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých Prodávajícímu ze strany nositelů práv k elektronickému obsahu.

Kupující nesmí používat Elektronický obsah k jakémukoli protizákonnému účelu. Kupující bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití Elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví Prodávajícího ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti Elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.

Kupující není oprávněn Elektronický obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Kupující není oprávněn Elektronický obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout.

Kupující není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany autorských práv k Elektronickému obsahu, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů.

Kupujícímu objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, není-li stanoveno těmito obchodními podmínkami jinak.

X. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2021 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.

Tyto obchodní podmínky platí shodně pro elektronický obsah, pdf dokumenty jako i pro elektronické knihy a e-knihy.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

XI. Provozovatel

Provozovatel webu proveterany.cz a agportal.cz je Miroslav Vrba

se sídlem Třeboňská 42/6, 373 71 Rudolfov

identifikační číslo: 734 74 622

proveterany@seznam.cz