Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě proveterany.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

I. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu proveterany.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi seznámil, a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím (přejímka poštovního balíku, osobní převzetí).
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů ve formuláři a náležitostí.
 4. Místem dodání a převzetí zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, nebo dodací adresa, nebo jiné místo určené v objednávce, jako např. osobní převzetí, které je nutno dohodnout telefonicky, nebo e-mailem s prodávajícím. V případě, že si zákazník přeje zboží dovézt mimo sídlo či region provozovatele je prodejce oprávněn si účtovat náhradu za dopravu.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny.
 6. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu proveterany.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

II. Doba a způsob dodání

 1. Při koupi manuálu bude digitální obsah ve formátu pdf nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít. Odkaz ke stažení obdržíte do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet.

III. Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy)

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu vrátit zpět v uvedené lhůtě (určující je datum převzetí). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem, zpravidla převodem na určený účet.

Provozovatel nevrátí finanční prostředky za personifikované části výrobků, nebo za jiné částky a části spojené s dodávkou.

IV. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a předat objednané zboží v termínu dle dohody (např. osobní převzetí, nebo po dohodě dodat na adresu kupujícího). Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží neodebere a platbu neprovede.
 2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné.
 3. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 4. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést v objednávce správné, platné a přesné údaje.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. Pokud kupující objednané zboží neodebere a nezaplatí dle objednávky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu, která je stejná jako kupní cena neodebraného zboží. Prodávající má nárok na úrok z prodlení hned po splatnosti této pokuty. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem řádného zaplacení kupní ceny.
 3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku, pokud zboží ještě není vyrobeno nebo již přijato do výroby.
 4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

VII. Zboží v rámci reklamace a výměny

 1. Vyměněné i vyreklamované zboží v termínu dle dohody (např. osobní převzetí, nebo po dohodě dodat na adresu kupujícího).
 2. V případě výměny zboží v rámci reklamačního řízení při uznané reklamaci zákazník nic neplatí.
 3. V jiném případě (např. při výměně barvy, velikosti apod.) je zákazník povinen výměnu uhradit.

IX. Platnost podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.5.2021 a jsou závazné pro obě smluvní strany v aktuálním znění.